Kích thước của Timeline Cover Photo là bao nhiêu? Kích thước ảnh Thumbnail của một link chia sẻ được đề nghị là bao nhiêu? Làm thế nào để hiển thị hình ảnh được tốt nhất trên Timline, Newsfeed trên máy tính hoặc trên điện thoại di động?
Dưới đây là một Infographic rất hay, mình đã chỉnh sửa từ bản gốc của chuyên gia Facebook Marketing Jonloomer, những thông tin hữu ích này sẽ giúp bạn làm chủ được việc quản lý và chia sẻ hình ảnh trên Facebook.
Bạn có thể download file PDF để xem rõ hơn Tải về


Facebook Page Timeline

Cover Photo
 • Image Size: 851×315 px upload and display
 • Height from Profile Photo Edge: 210 px
 • Width from Profile Photo Right Edge: 658 px
 • Width from Profile Photo Left Edge: 23 px
Profile Photo
 • Recommended Upload Size: 180×180 px
 • Display Size: 160×160 px
 • Width of Profile Photo Area Including Buffer: 170 px
App Icons
 • Display Size: 111×74 px
Shared Link
 • Thumbnail Aspect Ratio: 1.91:1
 • Recommended Thumbnail Upload Size: 1200×627 px
 • Timeline Display Size: 377×197 px
 • Overall Size Including Title and Description Area: 377×314 px
Shared Image
 • Recommended Upload Size: 1200×1200 px
 • Timeline Display Size: 403×504 px maximum height and width
Highlighted and Milestone Images
 • Recommended Upload Size: 1200×717 px
 • Timeline Display Size: 843×504 px maximum height and width

Posts and Ad Dimensions Across Desktop and Mobile


Page Post Link and Offer
 • Text: 90 Characters
 • Link Title: 25 Characters
 • Thumbnail Aspect Ratio (except sidebar): 1.91:1
 • Recommended Thumbnail Upload Size: 1200×627 px
 • Desktop News Feed Thumbnail Display: 400×209 px
 • Mobile News Feed Thumbnail Display: 560×292 px
 • Sidebar Thumbnail Display: 100×72 px
 • Permalink Thumbnail Display (Desktop): 400×209 px for Link Post, 588×305 px for Offer
Page Post Image
 • Text: 90 Characters
 • Image Aspect Ratio: 1:1
 • Recommended Upload Size: 1200×1200 px
 • Desktop News Feed Display: 400×400 px
 • Mobile News Feed Display: 618×618 px
 • Sidebar Display: 120×120 px
 • Permalink Display: 720×720 px
Page Post Event and Like Ad
 • Text: 90 Characters
 • Event Title: 25 Characters
 • Image Aspect Ratio: 8:3
 • Recommended Upload Size: 1200×450 px
 • Desktop News Feed Thumbnail Display: 400×150 px
 • Mobile News Feed Thumbnail Display: 560×210 px
 • Event Header Image: 714×264 px
 • Sidebar Thumbnail Display: 100×72 px
Page Post Video
 • Text: 90 Characters
 • Image Aspect Ratio: 16:9
 • Recommended Thumbnail Image Upload Size: 1200×675 px
 • Max Video Size and Length: 1 GB, 20 minutes
 • Desktop News Feed Thumbnail Display: 400×400 px
 • Mobile News Feed Thumbnail Display: 618×618 px
 • Sidebar Thumbnail Display: 128×128 px
 • Permalink Thumbnail Display: 720×453 px
Mobile App Add
 • Text: 90 Characters
 • Image Aspect Ratio: 1.91:1
 • Recommended Image Upload Size: 1200×627 px
 • Mobile News Feed Thumbnail Display: 560×292 px
Domain Ad
 • Text: 90 Characters
 • Title: 25 Characters
 • Image Aspect Ratio: 1.39:1
 • Recommended Image Upload Size: 1200×864 px
 • Sidebar Thumbnail Display: 100×72 px

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn